Menu Zavřeno

VÝTVARNÝ OBOR


„V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší.“
Paul Cézanne

Zde můžete zhlédnout prezentaci žákovských prací

Pod odborným vedením si žák rozvíjí vlastní dispozice ve výtvarném oboru, pomocí vyjadřovacích prostředků aktivizuje smyslové vnímání, estetické cítění, rozvíjí tvůrčí myšlení a vztah k výtvarné kultuře, jako jednomu z vrcholných projevů lidského ducha.

Učitel k žákům přistupuje individuálně a snaží se s žákem mapovat jeho cestu výtvarného projevu. Vzhledem k smíšeným skupinám, ve kterých jsou žáci různého věku, si jdou žáci příkladem a žák má možnost na poli výtvarné tvorby vnímat možnosti projevu a konfrontovat tak svou výtvarnou práci. Žák se učí pracovat s uměleckými prostředky a materiálem, učí se respektovat jiný názor než svůj, otevírá si cestu ke komunikaci, toleranci, utváří si vlastní výtvarný postoj.

V předmětech plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová tvorba a výtvarná kultura se žáci seznamují s kresbou, malbou, grafikou a keramikou. Získávají také základní poznatky z historie výtvarného umění.

Výuka probíhá jednou týdně v bloku tří vyučovacích hodin a to buď ve třídách při ZŠ Bohumínská anebo na pobočce naší ZUŠ v Radvanicích. K dispozici kromě výtvarného materiálu máme keramické pece či grafické lisy.

Na základě studijního zaměření naší školy jsou žáci přijímání do tzv. přípravného studia od 5 let, nebo výtvarné tvorby – 1. stupeň žáci od 7 let a 2. stupeň žáci od 14 let. Žáci 1. a 2. stupně své studium ukončují absolutoriem.

Ve výuce se také s žáky, hlásícími se na příjímací talentové zkoušky,
zaměřujeme na jejich přípravu pro budoucí studium na středních či vysokých uměleckých školách. Každoročně se účastníme výstav, které pořádáme, nebo výtvarných přehlídek v rámci oborů ZUŠ.