Školní řád

Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava – Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace

Školní řád

Školní řád Základní umělecké školy Edvarda Runda, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, ředitelka školy.

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1) Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.

2) Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. Do příslušných formulářů se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě. (informační tabule v přízemí školy, ve sborovnách

3) Práva žáků: Žák má právo

a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání( u učitele hlavního oboru, na ředitelství školy),

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,

d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitosti týkajících se základního uměleckého vzdělávání,

e) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitelka školy na návrh učitele hlavního předmětu a vedoucího oddělení,

f) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělání umožní a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídajícím jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,

g) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků , a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy,

h) účinkovat na veřejných i interních akcích školy

i) na informace podle školského zákona mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

j) ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část, zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

Povinnosti žáků:

a) řídit se zásadami tohoto školního řádu,

b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,

c) navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělání,

d) docházet do vyučování pravidelně a včas,

e) přicházet a přecházet do svých učeben klidně a spořádaně,

f) každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování hlásit ihned vyučujícímu nebo na sekretariátě školy.

Povinnosti zletilých žáků:

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

b) nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost ve vyučování osobně, telefonicky nebo e-mailem,

c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

d) nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem,

e) sledovat aktuální informace o změnách ve výuce nástrojové hry, komorní a souborové hry, ve výuce tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru (informační tabule v přízemí školy).

Povinnosti rodičů nezletilých žáků:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, informovat školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

b) nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování osobně, telefonicky nebo e-mailem, předpokládanou delší nepřítomnost ohlásit předem,

c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

d) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,

e) sledovat aktuální informace o změnách ve výuce nástrojové hry, hudební nauky, komorní a souborové hry, PHV, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru ( informační nástěnka v přízemí školy).

Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle §28, odst.2 školského zákona a vyhlášky č.364/2005 a její novely č.389/ 2006:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

b) údaje o předchozím vzdělávání,

c) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn, popř. údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,

d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,

e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, podpis zákonného zástupce,

f) zdravotní pojišťovnu žáka, ZŠ nebo SŠ, v níž se žák vzdělává.

Provoz a vnitřní režim školy

 

Organizace školy:

Základní umělecká škola Edvarda Runda je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy Alice Zábranská, jmenovaná do funkce dnem 1.6. 2005 Radou Moravskoslezského kraje. Statutárním zástupcem ředitelky školy je Mgr. Pavol Knápek.
Poradním orgánem je pedagogická rada školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci (§ 164 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).
Pro spolupráci s vedením školy jsou za jednotlivá oddělení určeni vedoucí předmětových komisí a jmenováni vedoucí oddělených pracovišť.Poradním orgánem ředitelky školy je umělecká rada.
Technicko-hospodářští pracovníci: finančn referentka školy, účetní.
Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení nebo prokáží-li výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

Organizace výuky:

a) vyučování se řídí centrálním rozvrhem hodin, který je vyvěšen na nástěnkách v přízemí školy,

b) budova školy pro žáky se otevírá dle rozpisu. Zodpovídá určený pedagogický pracovník, který začíná s výukou daný den jako první. Ten rovněž zodpovídá za zajištění náhrady v případě své nepřítomnosti,

c) režim zavírání budov je stanoven na školní rok ( viz. příloha Klíčový režim) a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých pedagogů,

d) do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby,cvičební a pracovní oděvy,

e) v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit 5 volných dnů ve školním roce,

f) škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností,

g) žákům není dovoleno opouštět školní budovu během vyučování,

h) při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky žáci pozdraví,

i) žáci jsou povinni vyčkat příchodu vyučujícího, nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci ihned tuto skutečnost v kanceláři školy, zástupci ředitelky nebo jinému přítomnému učiteli,

j) opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.

Vyučovací hodiny a přestávky:

a) vyučovací hodina trvá 45 minut,

b) vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými přestávkami a hlavní přestávkou patnáctiminutovou,

c) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí: maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce, maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena.

Vstup a pohyb ve škole:

a) žáci přicházejí do školy 10 min. před začátkem vyučování.Očistí si boty a přezují se na určeném místě v přízemí školy.Do učeben žáci vstupují pouze přezutí. Bezprostředně po skončení výuky opouští budovu školy,

b) ve škole a v jejím areálu platí zákaz vnášet do školy předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví svoje i jiných osob. Vzhledem k nebezpečnosti těchto předmětů budou tyto žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření,

c) žák se chová tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví svoje ani jiných osob,

d) dospělí, kteří doprovázejí žáky do výuky, se zdržují na určených místech pouze v přízemí školy ( židle na chodbách). Pobyt na chodbách z hygienických a bezpečnostních důvodů jim není povolen. Rodiče, kteří jsou po domluvě s vyučujícím přítomni ve vyučování, používají při vstupu do budovy školy návleky,

e) v prostorách školy platí zákaz kouření.

f) jízda na kole, koloběžce a bruslích in-line v areálu školy není dovolena, do školní budovy není dovoleno ukládat kola a koloběžky,

g) o přestávkách se chovají žáci ukázněně,

h) škola je monitorována kamerovým systémem – viz Příloha ke školnímu řádu č. 1

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

a) škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,

b) bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitelka školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k ZUŠ E. Runda,

c) o přestávkách vykonávají dozor na chodbách pedagogičtí pracovníci dle plánu, který je vyvěšen na každém podlaží. Suplující učitel automaticky přebírá za nepřítomného pedagoga také dozor na chodbách,

d) školení žáků o BOZP se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku školního roku svým učitelem hlavního předmětu, před mimoškolními akcemi, po každém úrazu. Záznam o proškolení a seznámení se školním řádem podepíše žák nebo jeho zástupce na formuláři „Poučení žáků“,

e) při akcích konaných mimo prostory ZUŠ E. Runda nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitelka školy,

f) při akcích konaných mimo místo kde právnická škola vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 min. před dobou shromáždění. Po skončení akce skončí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. S organizačním zajištěním akcí učitel seznámí s dostatečným předstihem zákonné zástupce žáka a to písemnou formou. Dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede záznam. Při organizaci školní akce mimo školu (zájezdy, koncerty žáků a jiná kulturní vystoupení) je povinen vedoucí školní akce si vyžádat písemný souhlas zákonného zástupce žáka na formuláři „ Písemný souhlas rodičů“. Vedoucí školní akce je povinen poučit žáka o bezpečnostním chování při školní akci(vypracovává se u akcí, které trvají více než jeden den nebo u akcí, které se konají v prostředí nezvyklém, novém nebo nebezpečném),

g) mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující.Dále musí mít škola písemné potvrzení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem,

h) žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy,

i) v učebnách není povoleno žákům bez přítomnosti a vědomí učitele otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče,

j) pedagog nesmí posílat žáky do sborovny a žáci ani rodiče nesmějí pobývat ve sborovně ani v přítomnosti pedagoga, vyjma účinkujících na koncertě školy, kdy sborovna slouží k přípravě na vystoupení,

k) žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí, ztráty hlásí neprodleně svému učiteli, ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí,

l) žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních,

m) žákům je zakázáno nošení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

a) Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají. Pronajímání hudebních nástrojů a jiných učebních pomůcek se řídí smlouvou o pronájmu, která byla vypracována v souladu se zřizovací listinou,

b) škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit,

c) pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a může být vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů.

1) Dle rozhodnutí ředitelky ZUŠ E. Runda je hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení vyjádřeno klasifikací. Kritéria hodnocení jednotlivých oddělení tvoří přílohu školního řádu ZUŠ E. Runda.

2) Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
a) 1 – výborný,
b) 2 – chvalitebný,
c) 3 – uspokojivý,
d) 4 – neuspokojivý.

3) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a).

4) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 – výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanovených ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona).

5) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý .

6) Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý .

7) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

8) Ředitelka školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitelka školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

2) U studia pro dospělé stanoví ředitelka školy výši úplaty za vzdělávání:
a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,
b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Slevy ze sociálních důvodů ZUŠ Edvarda Runda neposkytuje, vystavuje potvrzení o studiu a zaplaceném školném, na základě kterého si mohou žadatelé zažádat o příspěvek na sociálním odboru.

4) Ředitelka školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze hradit pololetně nebo v odůvodněných případech splátkovým kalendářem formou písemné žádosti podané na sekretariátě školy. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období.

5) Výše úplaty na školní rok je zveřejněna na informační tabuli v přízemí školy .

Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

2) Žák přestává být žákem školy:
a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.

3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

Výchovná opatření

1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy nebo učitel hlavního předmětu.

2) Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení.

3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

4) Ředitelka školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

 

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2008 a zároveň se ruší školní řád ze dne 1.9. 2007.

 

Alice Zábranská
ředitelka školy