Školné

Úplata za vzdělávání ve škole (školné) se stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních nákladů na žáka příslušného oboru v uplynulém kalendářním roce (Vyhláška MŠMT č. 71/2005 sb. § 8). Školné pro I. pololetí školního roku 2018 / 2019 bylo stanoveno takto:

Hudební obor

Hudební obor 1400,-
Přípravný hudební obor 900,-
Skupinky 900,-
Skladba 1000,-

 

Výtvarný obor 1200,-

 

Taneční obor 1200,-

 

Literárně-dramatický obor 900,-


Školné se platí pololetně, nejpozději do 15. dne prvního měsíce příslušného pololetí a to složenkou,
převodem z účtu na číslo účtu – 19-6359700297/0100
nebo v hotovosti u referentky školy.
Při převodu na účet školy používejte variabilní symboly jednotlivých vyučujících, které naleznete zde a do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka.
Žádosti o splátkový kalendář je možné podat do 15. 9. 2018.